PROCESUL DE EVALUARE A MATERIALITĂŢII

Organizaţiile sunt puse în faţa unei game largi de teme despre care ar putea raporta. Aspectele relevante sunt cele care în mod rezonabil pot fi considerate importante pentru reflectarea impactului economic, de mediu și social al organizaţiei, sau pentru că influenţează deciziile părţilor interesate, și, prin urmare, merită includerea în cadrul raportului. Materialitate este pragul la care aspectele devin suficient de importante încât să fie raportate. Dincolo de acest prag, nu toate aspectele esenţiale au aceeași importanţă, iar accentul într-un raport trebuie să reflecte prioritatea relativă a acestor aspecte esenţiale (Principiul materialităţii: Iniţiativa de Raportare Globală, G4 Ghidurile de Raportare în Domeniul Sustenabilitaţii)

Procesul nostru de evaluare a materialităţii

Suntem implicaţi în abordarea unui număr mare de teme, împreună cu părţile noastre interesate, vizând interesele și așteptările comune. Pentru a acoperi toate aspectele de sustenabilitate relevante în procesul nostru de raportare, am realizat un amplu proces de evaluare a materialităţii între martie și mai 2016, implicând mai mult de 150 de persoane de la peste 35 de organizaţii. Procesul nostru este compus din 3 etape, iar rezultatele au fost folosite pentru a defini structura și conţinutul Raportului nostru de responsabilitate corporativă.

IDENTIFICAREA ASPECTELOR DE SUSTENABILITATE

Care sunt aspectele de sustenabilitate legate de serviciile, produsele și operaţiunile noastre? Pentru noi este absolut clar că răspunsul la această întrebare nu se poate baza doar pe opinia noastră și că este responsabilitatea noastră să întrebăm și să luăm în considerare părerile celorlalte părţi interesate.


Am început să răspundem la această întrebare luând în considerare aspectele deja recunoscute ca importante pentru afacerea noastră, parte a obiectivelor noastre strategice și de management al RC. Am adresat întrebarea angajaţilor noștri, prin conversaţii directe în timpul workshopurilor interne, prin e-mail-uri și canale decomunicare internă. Am extins căutarea de răspunsuri analizând activitatea noastră, observînd modul în care generăm valoare economică și care este relaţia acesteia cu mediul și cu societatea. Am cercetat aspectele specifice sectorului TIC pentru a identifica
relaţiile acestuia cu obiectivele de dezvoltare durabilă, contribuţia sa și impactul acestuia asupra obiectivelor. Am analizat de asemenea, ceea ce industria și experţii în sustenabilitate au luat în considerare pentru exprimarea sustenabilităţii în cadrul sectorului TIC.

Identificarea aspectelor de sustenabilitate

Abordarea noastră a fost holistică, încercând să cuprindă informaţii cu privire la aspectele de sustenabilitate de la toate nivelurile, organizaţional, sectorial și trans-sectorial. Informaţiile pe care le-am folosit pentru acest proces au fost:

 • Date interne despre: performanţa generală a companiei, indicatorii cheie de performanţă a proceselor și serviciilor, strategia și operaţiunile;
 • Informaţii externe provenind din cadrul standardelor internaţionale, de la companii similare, din studii, din rapoarte, din mediul academic.

Sursele noastre au inclus:

 • Grile si studii de performanţă interne;
 • GRI Telecommunication Sector Supplement (Suplimentul GRI pentru sectorul de telecomunicaţii);
 • GeSI (Global e-Sustainability Initiative) – A Materiality Assessment for the ICT Industry (Iniţiativa de sustenabilitate electronică globală – O evaluare a materialităţii pentru industria TIC);
 • SASB – Standard de contabilitate în domeniul sustenabilităţii. Sectorul Tehnologiei și Comunicaţiei;
 • Greenpeace – Iniţiativa pentru echipamente electronice ecologice;
 • Date din procesele de evaluare a materialităţii ale Deutsche Telekom și OTE.

Am identificat 113 aspecte de sustenabilitate organizate în 4 categorii generale: mediu, economie, societate și guvernare și 22 de sub-categorii.

Categoriile aspectelor de sustenabilitate

 1. Promovarea produselor (hardware, accesorii) cu impact redus asupra mediului
 2. Tipul de materiale utilizate în produse (hardware, accesorii)
 3.  Serviciile care promovează și facilitează eficienţa resurselor
 4.  Biodiversitatea
 5. Eficienţa utilizării resurselor în cadrul operaţiunilor companiei
 6. Eficienţa energetică și atenuarea schimbărilor climatice
 7. Gestionarea deșeurilor
 8. Performanţa economică a organizaţiei
 9. Impactul economic
 10. Practici comerciale responsabile
 11. Gestionarea impactului social
 12. Responsabilitatea faţă de angajaţi
 13. Sănătatea, siguranţa și bunăstarea angajaţilor
 14. Responsabilitatea în relaţiile de muncă
 15. Sănătatea și siguranţa clienţilor
 16. Respectul pentru intimitate și protecţia datelor cu caracter personal
 17. Accesul la produse și servicii de telecomunicaţii. Reducerea decalajului digital.
 18. Relaţiile cu clienţii
 19. Guvernarea corporativă
 20. Colaborarea cu părţile interesate
 21. Promovarea dezvoltării durabile în lanţul de aprovizionare
 22. Cercetare și dezvoltare

PRIORITIZAREA ASPECTELOR DE SUSTENABILITATE

Evaluarea materialităţii – dimensiunea internă

Determinarea semnificaţiei impactului economic, social și de mediu al aspectelor de sustenabilitate pe care le-am identificat a fost primul pas în evaluarea noastră.
Realizam evaluări ale impactului diferitelor aspecte ale activităţii noastre în mod continuu, ca parte a abordării noastre de management, și am dezvoltat proceduri și procese specifice.

Aspecte de sustenabilitate semnificative pentru Telekom Romania

Pentru a determina nivelul de relevanţă al oricărui aspect de sustenabilitate folosim o metodă de evaluare calitativă bazată pe 3 criterii:

 1. Impactul aspectului asupra condiţiilor financiare ale Telekom Romania
  Oferă o indicaţie cu privire la impactul aspectului asupra performanţei financiare a companiei.
 2. Nivelul impactului aspectului (intensitatea)
  Oferă o indicaţie cu privire la nivelul la care se manifestă efectele impactului.
 3. Scala impactului aspectului
  Oferă o indicaţie cu privire la dimensiunea și importanţa impactului pe baza modificărilor pe care le produce.

Am realizat procesul de evaluare împreună cu angajaţii noștri, implicând toate ariile de afaceri în proces, cu scopul de a asigura o imagine echilibrată din toate punctele de vedere. Am organizat un atelier de evaluare a materialităţii cu peste 20 de participanţi și am cerut părerea altor 75 de angajaţi la nivelul departamentelor de operaţiuni mobile și fixe.

Evaluarea materialităţii – dimensiunea externă

În plan extern am întrebat părţile interesate despre relevanţa fiecărei categorii de aspecte, din perspectiva lor. În cursul lunii mai și iunie 2016 am lansat un sondaj prin intermediul unui chestionar online la care au participat 48 de organizaţii, inclusiv clienţi, mass-media, ONG-uri, furnizori, alte companii de telecomunicaţii și antreprenori din România. Pentru fiecare întrebare am calculat o medie a nivelului de semnificaţie, cu scopul de a identifica acele aspecte care sunt considerate ca fiind semnificative și foarte semnificative.

Sondajul de evaluare a materialităţii

Rezultatele sondajului de evaluare a materialităţii au evidenţiat opiniile participanţilor cu privire la importanţa fiecărei categorii de aspecte, așa cum este prezentat în exemplul de mai jos. Am
totalizat rezultatele pentru a determina nivelul mediu de importanţă pentru fiecare categorie.

 

REZULTATELE PROCESULUI DE MATERIALITATE

Aspecte de sustenabilitate materiale (semnificative)

Importanţa evaluării materialităţii este că aceasta generează înţelegere cu privire la ceea ce este important din punct de vedere intern, al companiei și al angajaţilor săi, precum și din punct de vedere extern, al părţilor externe interesate. Pentru Telekom Romania, rezultatele procesului de determinare a materialităţii influenţează nu doar procesul de raportare, ci și strategia de responsabilitate corporativă care poate fi acum mai bine aliniată cu așteptările și interesele externe. Categoriile de aspecte determinate ca fiind foarte semnificative, pe plan intern și extern, reprezintă temele pe care ne concentrăm în procesul nostru de raportare și în strategia noastră, fără a afirma că le putem aborda pe toate la același nivel sau în același timp, întrucât acest lucru este imposibil și idealist.

Matricea aspectelor materiale

1. Promovarea produselor (hardware, accesorii) cu impact redus asupra mediului
2. Tipul de materiale utilizate în produse (hardware, accesorii)
3. Serviciile care promovează și facilitează eficienţa resurselor
4. Biodiversitatea
5. Eficienţa utilizării resurselor în cadrul operaţiunilor companiei
6. Eficienţa energetică și atenuarea schimbărilor climatice
7. Gestionarea deșeurilor
8. Performanţa economică a organizaţiei
9. Impactul economic
10. Practici comerciale responsabile
11. Gestionarea impactului social
12. Responsabilitatea faţă de angajaţi
13. Sănătatea, siguranţa și bunăstarea angajaţilor
14. Responsabilitatea în relaţiile de muncă
15. Sănătatea și siguranţa clienţilor
16. Respect pentru intimitate și protecţia datelor cu caracter personal
17. Accesul la produse și servicii de telecomunicaţii. Reducerea decalajului digital
18. Relaţiile cu clienţii
19. Guvernarea corporativă
20. Colaborarea cu părţile interesate
21. Promovarea dezvoltării durabile în lanţul de aprovizionare
22. Cercetare și dezvoltare

 

 

GRANIŢELE ASPECTELOR MATERIALE

Unul dintre criteriile procesului nostru de analiză a materialităţii este evaluarea calitativă a impacturilor asociate fiecărui aspect. Evaluăm fiecare aspect considerând nivelul și dimensiunea impacturilor asociate.

Folosim, de asemenea, un criteria de diferenţiere între impacturi care apar în interiorul graniţelor organizaţiei și în afara acestora, definind nivelul de control al impacturilor asociate aspectelor identificate.
Sistemele noastre de management a riscurilor și conformării, sistemele integrate de management în domeniile mediului, calităţii, sănătăţii și securităţii ocupaţionale, politicile și procesele de evaluare a furnizorilor, practicile de responsabilitate faţă de clienţi și, în întregime, strategia de responsabilitate corporativă, sunt elementele principale în gestionarea aspectelor materiale, atât intern cât și extern.

De exemplu, poluarea solului generată de o deversare accidentală, cauzată de practici incorecte de gestionare a deșeurilor, reprezintă, de obicei (în funcţie de cantităţile implicate), un impact de nivel ridicat la o scară mică, apărut în interiorul graniţelor organizatiei. Deversarea afectează local ecosistemul natural dar afectează, de asemenea, performanţa financiară a organizaţiei, generând costuri de curăţare și remediere.

În timpul procesului de evaluare a materialităţii am identificat graniţele pentru toate aspectele analizate pe baza criteriilor de mai jos Relevanţa aspectelor materiale în interiorul Telekom Romania.
Aspectele materiale pentru care impacturile asociate pot apărea în interiorul graniţelor organizaţiei, respectiv în timpul operaţiunilor  gestionate direct de către Telekom Romania

 • Operaţiuni fixe;
 • Operaţiuni mobile.

Relevanţa aspectelor materiale în exteriorul Telekom Romania. Aspectele materiale pentru care impacturile asociate pot apărea în afara graniţelor organizaţiei, în cadrul operaţiunilor care nu sunt
gestionate direct de cătreTelekom Romania, la nivelul contractorilor, furnizorilor, distribuitorilor și clienţilor:

 • Contractori pentru întreţinerea și dezvoltarea reţelei (A);
 • Contractori pentru servicii administrative (B);
 • Contractori pentru întreţinerea locaţiilor (C);
 • Furnizori de echipamente hardware (D);
 • Furnizori software (E);
 • Distribuitori / parteneri comerciali (F);
 • Clienţi (organizaţii) (G);
 • Clienţi (persoane) (H).