SĂNĂTATEA ȘI SIGURANŢA ANGAJAŢILOR

Bunele practici referitoare la sănătate și siguranţă sunt la fel de importante pentru compania noastră ca și eficienţa operaţională și calitatea serviciilor – ceea ce înseamnă că deciziile de afaceri sunt întotdeauna luate ţinând cont de sănătatea și siguranţa clienţilor, a angajaţilor și a partenerilor noștri. O cultură proactivă cu privire la sănătate și securitate care implică angajaţi și sprijină o abordare participativă transfuncţională pentru a preveni rănirile, este fundamentală pentru drumul nostru către bunăstarea și siguranţa optimă a angajaţilor noștri.

Comparativ cu 2014, în 2015 am reușit să reducem în mod semnificativ rata zilelor de muncă pierdute din cauza rănirilor și numărul de accidente. Am realizat această îmbunătăţire asigurându-ne că angajaţii nostri știu cum să acţioneze pentru a gestiona riscurile, încurajându-i să își asume responsabilitatea personală și să menţină o abordare cât mai simpla posibil în ceea ce fac. Instruirea în domeniul sănătăţii și al securităţii este obligatorie pentru toţi angajaţii noștri. Am încorporat sănătatea și siguranţa în procesele și activităţile noastre de management prin intermediul sistemului de management certificat conform standardului OHSAS 18001, dezvoltând politici și proceduri adecvate. Ambele companii sunt certificate în conformitate cu standardul OHSAS 18001 începând din 2014.

 

Cadrul cu privire la obiectivele managementului sănătăţii si securităţii ocupaţionale si privire de ansamblu asupra performanţei


 1. Conformitatea cu cerinţele legale și de reglementate.
 2. Prioritizarea prevenţiei și asigurarea identificării timpurii a riscurilor de sănătate și siguranţă.
 3. Monitorizarea continuă a aplicării măsurilor de siguranţă de către angajaţi și terţi (ex. contractanţi).
 4. Certificarea operaţiunilor Telekom Romania, în conformitate cu standardul internaţional privind Sistemul de management al sănătăţii și siguranţei la locul de muncă (OHSAS 18001).
 5. Asigurarea consultării permanente între conducere și angajaţi.
 6. Asigurarea testării medicale preventive și a serviciilor de asistenţă pentru sănătatea psihică.
 7. Asigurarea instruirii și comunicării sistematice către angajaţi în ceea ce privește principiile de sănătate și siguranţă, și a formării specializate pentru sarcini potenţial periculoase.
 • 338 de locuri de muncă reevaluate în 2015 (107 pentru operaţiunile mobile, 231 pentru operaţiunile fixe);
 • 198 de rapoarte interne de sănătate și siguranţă emise, analizate și închise;
 • Ambele companii și-au recertificat cu succes sistemul de management al sănătăţii si siguranţei la locul de muncă;
 • Ambele companii au constituite Comitete de Sănătate și Securitate, care sunt direct implicate în stabilirea obiectivelor și programelor de sănătate și securitate. Anual, conducerea emite „Raportul Directorului General – CEO către Comitetul de Sănătate și Siguranţă”, care prezintă imaginea generală a performanţei sistemului de management al sănătăţii și siguranţei la locul de muncă;
 • Telekom Romania oferă anual tuturor angajaţilor evaluări medicale în conformitate cu legislaţia naţională, plus examene medicale suplimentare și servicii de sănătate, în cadrul pachetului de recompensă și salarizare;
 • Programele de formare ale Telekom Romania includ: instruire introductivă în domeniul sănătăţii și siguranţei pentru noii angajaţi, instruirea de sănătate și siguranţă periodică a angajaţilor, instruire de prim ajutor pentru echipe dedicate, Elearning pentru sistemul de management al sănătăţii și siguranţei pentru toţi angajaţii, instruire specifică de sănătate și siguranţă în conformitate cu legislaţia naţională privind sănătatea și siguranţa aplicabilă la nivel naţional și regional.

 

PERFORMANŢA PRIVIND SĂNĂTATEA ȘI SIGURANŢA

În 2015 obiectivul nostru a fost să consolidăm managementul sănătăţii și al securităţii și să ne creștem performanţa în toate aspectele fundamentale ale acestuia. Am atins aproape toate aceste obiective, cu o singură excepţie referitoare la accidentele legate de sarcinile de muncă. 4 dintre colegii noștri (3 tehnicieni, 1 inginer senior) au suferit accidente în timpul lucrului la înălţime.  Am iniţiat acţiuni de corecţie clare și măsuri preventive și ne păstrăm obiectivul pentru 0 accidente pentru 2016. Ne-am concentrat, de asemenea, pe asigurarea faptului că angajaţii noștri sunt și rămân sănătoși prin asigurarea unui acces facil la examenele medicale cerute de lege, și de asemenea la servicii medicale suplimentare, în cadrul pachetului de compensaţii și beneficii.

Suntem conștienţi de faptul că o mare parte din performanţa noastră se bazează pe implicarea directă a conducerii în sprijinirea sistemului de sănătate și siguranţă, o bună colaborare între comitetele de sănătate, siguranţă și mediu, conducere și sindicate precum și implicarea întregii forţe de muncă.

Stadiul de realizare a obiectivelor privind sănătatea și siguranţa angajaţilor

 

Respectarea legilor și reglementărilor privind sănătatea și siguranţa

În timpul perioadei de raportare, Telekom Romania a participat la 11 inspecţii din partea autorităţilor locale cu privire la situaţiile de urgenţă, în urma cărora a rezultat o penalizare financiară în  valoare de 2.222 EURO.