STRUCTURA DE GUVERNANŢĂ CORPORATIVĂ

În general, guvernanţa corporativă se referă la totalitatea principiilor și practicilor legale și non-legale care reglementează controlul asupra societăţilor comerciale private. În context mai larg, guvernanţa corporativă nu privește doar persoanele care controlează societăţile tranzacţionate în mod public și scopul pentru care o fac, ci și alocarea riscurilor și a veniturilor din activităţile firmei între diferiţii participanţi, inclusiv acţionari și manageri precum și creditori, angajaţi, clienţi și chiar comunităţi.

Ca parte a grupurilor DT și OTE, sistemul nostru de guvernanţăcorporativă este în conformitate cu legile și reglementările naţionale și internaţionale, urmând 5 principii etice fundamentale:

 • Conduită sinceră și etică;
 • Dezvăluirea informaţiilor;
 • Respectarea legii;
 • Raportare internă;
 • Răspunderea cu privire la conformitate.
 

ROLURI ȘI RESPONSABILITĂŢI ÎN CADRUL STRUCTURII DE GUVERNANŢĂ CORPORATIVĂ

Adunarea Generală a Acţionarilor

 • Adunarea Generală a Acţionarilor este organul suprem al companiei și are dreptul de a decide cu privire la toate aspectele Companiei, cu excepţia chestiunilor care sunt de competenţa Consiliului de Administraţie, potrivit legii sau a Actului Constitutiv al Companiei;
 • Aceasta se convoacă la solicitarea Consiliului de Administraţie într-o ședinţă ordinară cel puţin o dată pe an și în termen de cinci luni de la sfârșitul anului fiscal;
 • Adunarea Generală a Acţionarilor este de asemenea responsabilă pentru numirea Membrilor Consiliului de Administraţie în conformitate cu criteriile stabilite de Lege, luând în considerare guvernanţa corporativă și politicile privind evitarea conflictelor de interese.

Consiliul de Administraţie

 • Consiliile de Administraţie (CA) constituie organele administrative superioare ale companiilor. Scopul lor este de a proteja interesele generale ale companiilor și de a asigura eficienţa operaţională a acestora. CA este responsabil pentru luarea oricăror decizii cu privire la administrarea, gestionarea, utilizarea resurselor și funcţionarea generală corespunzătoare în vederea atingerii obiectivelor companiilor noastre;
 • Responsabilităţile Consiliilor includ, printre altele, convocarea Adunărilor Generale ale Acţionarilor, pregătirea și prezentarea  Raportului Anual și a situaţiilor financiare către Adunarea
  Generală Anuală a Acţionarilor și stabilirea și aprobarea strategiei corporative, monitorizând totodată executarea acesteia.

 • La 31 decembrie 2015, Consiliul de Administraţie (CA) pentru Telekom Romania Communications S.A. era constituit din nouă (9) membri, opt (8) din acești membri sunt non-executivi, în timp ce unul este independent și doi (2) sunt de sex feminin. Consiliul de Administraţie (CA) pentru Telekom Romania Mobile Communications S.A. era constituit din șapte (7) membri, șase (6) din acești membri ai CA sunt nonexecutivi, în timp ce unul este de sex feminin;

 • Membrii Consiliului sunt selectaţi în funcţie de calificările și experienţa lor. În acest moment nu există nicio consideraţie separată în ceea ce privește genul și alţi indicatori privind diversitatea în criteriile de selecţie;

 • Remunerarea membrilor Consiliului este legată de performanţa de ansamblu a companiei, incluzând în mod indirect aspecte de Responsabilitate Corporativă. În momentul de faţă, nu există o legătură directă intre renumerarea membrilor Consiliului și performanţele sociale și de mediu;

 • Salariile și alte compensaţii ale membrilor CA sunt hotărâte de către Adunarea Generală, conform Actelor Constitutive ale Companiilor și a legislaţiei aplicabile (Legea 31/1990 privind societăţile comerciale).

 

 

 

Comitetul de Audit

 

(Există doar în Telekom Romania Communications)

 • Monitorizează și aprobă activităţile interne de Audit, Conformitate, Management al Riscurilor și Asigurare ale companiei;
 • Evaluează măsura în care conducerea stabilește o „cultură de control” corespunzătoare prin comunicarea importanţei controlului intern și al managementului riscurilor și asigurarea faptului că toţi angajaţii înţeleg rolul și responsabilităţile lor;
 • Analizează situaţiile financiare anuale și intermediare și stabilește dacă acestea sunt complete și în concordanţă cu informaţiile cunoscute membrilor comitetului și dacă reflectă principii contabile aplicabile;
 • Analizează anual performanţa auditorilor externi și face recomandări Consiliului cu privire la renumirea acestora;
 • Primește rapoartele privind cazurile de conformitate dacă raportarea financiară sau audit-ul situaţiilor financiare sunt afectate, este implicată conducerea executivă, pagubele sunt de peste 500.000 Euro sau implică corupţie, manipularea raportării financiare, încălcarea reglementării în domeniul concurenţei, încălcarea conformităţii sau fraudă.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare

(Există doar în Telekom Romania Communications)

 • Analizează și prezintă opinia sa Consiliului de Administraţie despre politicile de remunerare privind Directorul General și Directorii;
 • Analizează și prezintă opinia sa Consiliului de Administraţie despre atingerea obiectivelor corporative, cu privire la evaluarea performanţei anuale a Directorului General și a Directorilor;
 • Analizează și prezintă părerea sa Consiliului de Administraţie despre stabilirea și/sau încetarea raporturilor de muncă/de conducere și modificarea contractului de muncă/de conducere al Directorului General;
 • Își prezintă opinia Directorului General despre stabilirea și/sau încetarea raporturilor de muncă a Directorilor, această opinie fiind de asemenea prezentată Consiliului de Administraţie.

Comitetul de Gestionare a Riscurilor și Guvernanţă Corporativă

 • Este în principal responsabil pentru definirea, implementarea, monitorizarea și îmbunătăţirea Programului sistemului de management al riscurilor (RMS), precum și alte aspecte ale guvernanţei corporative;
 • Sprijină Directorul de audit intern și de management al riscurilor în chestiuni legate de Managementul riscurilor și guvernanţă corporativă, și propune adoptarea unor măsuri care să îmbunătăţească în continuare guvernanţa corporativă;
 • Sprijină unităţile comerciale privind analiza riscurilor și comunicarea eficientă a RMS către angajaţi.

Comitetul de Conformitate

 • Aprobă rapoartele trimestriale ale Directorului de Conformitate referitoare la situaţia activităţilor curente si a celor planificate de gestionare a conformităţii;
 • Primește rapoartele cazurilor plauzibile de non-conformare, pe baza plângerilor primite pe canalele de denunţare a neregulilor;
 • Aprobă constatările și măsurile recomandate de Conformitate, în cazurile specifice de fraudă și plângeri anonime.

Echipa de Conducere

 • Echipa de Conducere formată din Directori este coordonată de Directorul General și responsabilităţile sale includ, printre altele, recomandări către CA a strategiilor pentru atingerea obiectivelor și dezvoltarea companiei și punerea în aplicare a programelor de creștere a performanţelor pe cele trei direcţii ale dezvoltării durabile (Triple Bottom Line);
 • Unul dintre rolurile principale ale echipei de conducere este să asigure un spirit de conducere corporativă prin articularea obiectivelor, comunicând standarde înalte de performanţă, stabilind un exemplu pentru comportamentul etic și profesional și comunicînd în mod clar valorile pe baza cărora este guvernată compania.

Aflaţi mai multe informaţii despre Echipa noastră de Conducere aici