SUSTENABILITATEA ÎN LANŢUL DE AROVIZIONARE

Alberto Manea
Alberto Manea, 
Director Romania
Procurement Policy

„Impactul nostru asupra mediului înconjurător și asupra mediului social este influenţat și de modul în care gestionăm lanţul nostru de aprovizionare și infrastructura noastră. Implementăm treptat practici responsabile și sustenabile în toate aceste domenii, prin colaborarea strânsă cu furnizorii și contractanţii noștri cu privire la aspecte cum ar fi eficienţa energetică, reducerea emisiilor, optimizarea costurilor, gestionarea deșeurilor, sănătatea și siguranţa și practicile de afaceri responsabile. Mediul de afaceri românesc abia începe să se miște în această direcţie, furnizorii noștri încep să realizeze și să înţeleagă beneficiile și fiecare pas înainte reprezintă un succes pentru noi și pentru ei.”

Principiile politicii de aprovizionare

Politica noastră de aprovizionare se bazează pe următoarele principii:

 • Obţinerea celei mai bune valori pentru companii în ceea ce privește preţul, calitatea, bunurile, serviciile etc;
 • Evitarea conflictului de interese;
 • Desfășurarea unor relaţii de afaceri etice și corecte cu furnizorii noștri și cu toate celelalte părţi;
 • Aprovizionarea se va desfășura în conformitate cu toate cerinţele legale, reglementările guvernamentale, cerinţele de transparenţă și integritate aplicabile;
 • Colaborarea comercială cu furnizori responsabili faţă de mediul înconjurător și societatea, în conformitate cu Strategia de aprovizionare sustenabilă a OTE și a Deutsche Telekom AG;
 • Aprovizionarea are responsabilitatea de a garanta că principiile de responsabilitate faţă de mediu și de societate ale Deutsche Telekom (conform Codului de conduită, Cartei sociale și a clauzei responsabilitate corporativă) sunt cunoscute și acceptate prin contract, prin termeni și condiţii generale și alte acorduri.

CADRUL DE EVALUARE AL FURNIZORILOR

Lanţul nostru de aprovizionare este format din companii și organizaţii din domenii precum, licenţiere, consultanţă, comercializare echipamente și servicii de telecomunicaţii, producţie de produse hardware și software, conţinut media, construcţii și mentenanţă, servicii de marketing, servicii resurse umane, tipărire cât și servicii de mesagerie.

Vedem sustenabilitatea în lanţul nostru de aprovizionare ca pe o oportunitate pentru toţi. Suntem conștienţi de faptul că, fără sprijinul și colaborarea furnizorilor noștri, nu putem realiza o creștere durabilă, dar, de asemenea, în calitate de companie de top în sectorul de telecomunicaţii din România, generăm dezvoltare de-a lungul întregului nostru lanţ de aprovizionare. Astfel, printr-un program de dezvoltare, ajutăm furnizorii strategici să introducă practici de afaceri care sunt acceptabile din punct de vedere social și ecologic și eficiente din punct de vedere economic. Programul este dezvoltat în jurul a patru componente cheie care asigură împreună că relaţia cu furnizorii este reciproc avantajoasă, respectă principiile responsabilităţii sociale, principiile de sustenabilitate ecologică și constituie cadrul nostru de evaluare a furnizorilor.

Progresul practicilor sustenabile reprezintă un obiectiv cheie pentru gestionarea aprovizionării noastre. Începând cu 2014 am implementat principiile de bază ale Politicii de aprovizionare ale Grupului Deutsche Telekom.

Codul de conduită al furnizorilor

 • Solicită furnizorilor un comportament etic și impecabil din punct de vedere legal;
 • Adresează cerinţe specifice unui comportament integru în relaţiile de afaceri, cu privire la prelucrarea informaţiilor și evitarea conflictelor de interese;
 • Abordează în detaliu temele corupţiei active și pasive, achiziţiile publice, controalele comerciale, donaţiile, sponsorizările, spălarea de bani, securitatea și confidenţialitatea datelor.

Carta socială

 • Se referă la Declaraţia drepturilor omului, liniile directoare CEDO, UN Global Compact și standardele fundamentale de muncă OIM;
 • Include teme privind drepturile omului, condiţiile de muncă, interzicerea exploatării copiilor ca forţă de muncă și a muncii forţate, șanse egale, muncă, sănătatea și protecţia mediului.

Clauza privind responsabilitatea corporativă și anti-corupţia

 • Obligă furnizorii să ia toate măsurile necesare pentru a preveni și sancţiona, corupţia activă și pasivă;
 • Conţine obligaţii pentru furnizorii noștrii cu privire la îmbunătăţirea performanţei de mediu și reducerea consumului de energie;
 • Include Codul nostru de conduită;
 • Reglementează modul de verificare a aderării furnizorilor la cerinţele noastre și include reglementări privind modul în care vor fi abordate încălcările acestora.

Consideraţii referitoare la mediu în cadrul procedurii de evaluare a furnizorilor

Evaluările globale ale furnizorilor iau în considerare stabilirea și implementarea unei politici de mediu, incluzând proceduri, obiective clare și programe de îmbunătăţire în ceea ce privește:

 • prevenirea poluării;
 • reducerea resurselor;
 • utilizarea, manipularea, transportul, depozitarea, reciclarea,
 • refolosirea și eliminarea substanţelor periculoase în condiţii de siguranţă;
 • evacuarea apelor uzate și a deșeurilor solide.

Selectarea furnizorilor

Furnizorii sunt selectaţi pe baza comenzilor de achiziţie (PO-uri) emise prin intermediul sistemelor SAP-ERP, într-o perioadă de 12 luni. Toţi furnizorii selectaţi sunt evaluaţi de către unităţile operaţionale implicate și, de asemenea, fiecare furnizor răspunde unui chestionar de auto-evaluare . Criteriile de selecţie se bazează pe specificaţii tehnice, preţ, condiţii comerciale, probleme contractuale și cerinţele specifice RC.

Contractele cu toţi furnizorii includ clauze specifice sau anexe privind sănătatea și siguranţa, combaterea corupţiei, securitatea, protecţia mediului, confidenţialitatea și respectarea Codului de conduită pentru furnizori al Telekom Romania.

Evaluarea furnizorilor

Furnizorii activi ai companiilor noastre sunt evaluaţi anual. Acest proces este coordonat de Divizia Managementul și Îmbunătăţirea Proceselor. Furnizorii care urmează să fie evaluaţi sunt selectaţi pe baza comenzilor de achiziţie (PO-uri) emise într-o perioadă de 12 luni. Astfel au fost evaluaţi toţi furnizorii cu comenzi în valoare de peste 2 milioane € și toţi furnizorii care asigură resurse esenţiale (așa cum sunt definite de către Grupul OTE, adică bunuri și servicii care au un impact semnificativ asupra produselor și serviciilor oferite clienţilor), în valoare de peste 500.000 €. În plus sunt evaluaţi toţi furnizorii de produse/servicii legate de sistemele de management certificate (respectiv, sisteme de management în conformitate cu ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 etc.). În anii 2014 și 2015, 100% din noii furnizori au fost evaluaţi pe baza criteriilor naostre privind mediul, practicile de muncă, drepturile omului și impactul social.

Clasificarea și dezvoltarea furnizorilor

Rating-ul furnizorilor, realizat de unităţile operaţionale implicate ale companiilor noastre, împreună cu chestionarele completate de către furnizori, sunt publicate în Sistemul de evaluare a furnizorilor al Grupulului OTE, pentru a obţine cuantificarea performanţei fiecărui furnizor. Performanţa fiecărui furnizor în ceea ce privește Responsabilitatea corporativă reprezintă 10% din punctajul total. Pentru furnizorii cu un scor scăzut, decizia cu privire la acţiunile ulterioare este luată la nivelul Conducerii Grupului OTE, atât în cazul în care trebuie să demonstreze o îmbunătăţire a performanţei lor cât și în cazul în care cooperarea cu Grupul încetează. În cazul furnizorilor internaţionali, deciziile sunt luate în baza politicii DT privind furnizorii.

În afară de România, furnizorii noștrii provin din Europa, America de Nord și Asia.