CONTRIBUŢIA TIC LA OBIECTIVELE DE DEZVOLTARE DURABILĂ ALE ONU

 e_sdg_icons-01Ratele sărăciei extreme au fost reduse cu mai mult de jumătate faţă de 1990. În timp ce acest lucru este o realizare remarcabilă, o persoană din cinci din regiunile în curs de dezvoltare încă mai trăiește cu mai puţin de 1,25 $ pe zi.

TIC poate fi utilizat pentru a spori eficienţa, competitivitatea și accesul pe piaţă pentru IMM-uri, contribuind la crearea de noi locuri de muncă, la schimbarea și revigorarea profesiilor vechi, și crearea de noi servicii publice. TIC poate conecta nevoia cu cererea de locuri de muncă ca un prim pas spre angajare.

e_sdg_icons-02Dacă sunt realizate corespunzător, agricultura, silvicultura și pescuitul pot oferi alimente nutritive pentru toţi și pot genera venituri decente, sprijinind în același timp dezvoltarea rurală centrată pe oameni și protejarea mediului.  

TIC poate facilita accesul la informaţii în timp util pentru a declanșa reacţii rapide pentru combaterea foametei, gestionarea aprovizionării, depozitarea și distribuirea produselor alimentare esenţiale. Poate sprijini, de asemenea, modernizarea agriculturii și ofrta de oportunităţi fermierilor din mediul rural.

e_sdg_icons-03Asigurarea unor vieţi sănătoase și promovarea bunăstării pentru toţi la toate vârstele este esenţială pentru dezvoltarea durabilă. Au fost înregistrate progrese semnificative la nivelul creșterii speranţei de viaţă și al reducerii mortalităţii infantile și materne.

TIC poate sprijini politicile și strategiile de sănătate în ceea ce privește telemedicina, educaţia pentru sănătate și diseminarea informaţiilor preventive pentru publicul larg, diagnosticarea la distanţă și calitatea, eficienţa și eficacitatea costurilor pentru livrarea serviciilor de sănătate. 

 e_sdg_icons-04Obţinerea unei educaţii de calitate este baza îmbunătăţirii vieţii oamenilor și a dezvoltării durabile. S-au înregistrat progrese majore în direcţia creșterii accesului la educaţie la toate nivelurile și a creșterii ratelor de înscriere în școli.

TIC poate facilita livrarea educaţiei la toate nivelurile sistemului educaţional, extinzând accesul și reducând barierele fizice și sociale în educaţie. TIC susţine îmbunătăţirea gestionării educaţiei și contribuie la modernizarea școlilor. 

e_sdg_icons-05În timp ce lumea a realizat un progres în direcţia egalităţii de gen și a emancipării femeilor (inclusiv accesul egal la educaţia primară atât pentru fete cât și pentru băieţi), femeile și fetele continuă să sufere din cauza discriminării.

TIC poate furniza soluţii pentru combaterea diverselor tipuri și niveluri ale inegalităţilor de gen din cadrul societăţii și a economiei asigurând același nivel de acces la informaţii și oportunităţi atât pentru bărbaţi, cât și pentru femei. TIC poate asigura, de asemenea, servicii mobile pentru a combate violenţa de gen.

e_sdg_icons-06 Apa curată accesibilă tuturor este o parte esenţială a lumii în care dorim să trăim. Din cauza economiei sau a infrastructurii precare, în fiecare an, milioane de oameni mor din cauza unor boli asociate cu aprovizionarea inadecvată cu apă, salubrizare și igienă necorespunzătoare.

TIC poate susţine cartografierea și monitorizarea infrastructurii de apă, pentru a facilita mobilizarea, planificarea și alocarea resurselor. Aceasta
presupune, de asemenea, monitorizarea furnizării de servicii, alimentarea cu apă, calitatea apei și gestionarea utilizării apei.

 e_sdg_icons-07Energia este esenţială pentru aproape fiecare provocare și oportunitate majoră cu care se confruntă astăzi lumea. Fie că este vorba de locuri de muncă, siguranţă, schimbări climatice, producţia de alimente sau creșterea veniturilor, accesul la energie este esenţial pentru toţi.

style=”text-align: justify;”> TIC și eficienţa energetică pot fi conectate în două moduri: “Ecologizarea TIC” și “Ecologizarea prin TIC”. Soluţiile bazate pe TIC, cum ar fi reţelele inteligente, clădirile inteligente și logistica inteligentă pot juca un rol important în crearea unui viitor eficient din punct de vedere energetic, reducând emisiile globale de (gaze cu efect de seră)

 e_sdg_icons-08Aproximativ jumătate din populaţia lumii trăiește încă cu echivalentul a aproximativ 2 $ pe zi. Și, în prea multe locuri, a avea un loc de muncă nu garantează capacitatea de a scăpa de sărăcie.

TIC transformă sectoarele tradiţionale ale ocupării forţei de muncă și crează de asemenea oportunităţi de angajare complet noi în zone precum gestionarea mijloacelor de comunicare socială, jocuri și economia aplicaţiilor mobile, externalizarea tehnologiei informaţiei (ITO) sau externalizarea proceselor de afaceri (BPO).

e_sdg_icons-09Investiţiile în infrastructură – transport, irigaţii, energie și tehnologia informaţiei și comunicaţiilor – sunt cruciale pentru realizarea unei dezvoltări durabile și pentru oferirea de soluţii comunităţilor din numeroase ţări.

„Industria, inovaţia și infrastructura” duc la „consum și producţie responsabilă”, din acest motiv, TIC joacă un rol crucial în furnizarea unui acces sporit la informaţii, care să permită cercetarea și răspândirea noilor tehnologii și soluţiilor durabile.

 e_sdg_icons-10Naţiunile cele mai vulnerabile, ţările cel mai puţin dezvoltate, ţările în curs de dezvoltare fără ieșire la mare și statele insulare mici în curs de dezvoltare, continuă să deschidă noi drumuri pentru reducerea sărăciei. 

Cel mai mare potenţial pe care TIC îl are în reducerea inegalităţii se bazează pe utilizarea Internetului. Prin facilitarea unui acces extins și simplu la Internet, TIC poate aborda inegalităţile din sănătate, educaţie și economie, concentrându-se pe grupurile sau regiunile marginalizate.

e_sdg_icons-11Provocările cu care se confruntă orașele pot fi depășite în moduri care să le permită să continue să se dezvolte și să crească, îmbunătăţind în același timp utilizarea resurselor și reducând poluarea și sărăcia. Viitorul pe care ni-l dorim include orașe care oferă oportunităţi pentru noi toţi. 

TIC poate juca un rol semnificativ în reducerea amprentei de carbon a orașelor prin trecerea la o utilizare mai inteligentă a energiei, și de asemenea, prin conectarea unor diverse sectoare „inteligente” de activităţi precum mobilitatea electrică, sănătatea, îngrijirea și guvernarea. 

e_sdg_icons-12Consumul și producţia durabile ţintesc spre „a face mai mult și mai bine cu mai puţin”, sporind câștigurile nete din activităţile economice, reducând utilizarea resurselor, degradarea și poluarea de-a lungul întregului ciclu de viaţă.

TIC are potenţialul de a încuraja consumul și producţia durabile prin îmbunătăţiri specifice produsului, dematerializare și virtualizare sporită, și punerea în aplicare a tehnologiilor inteligente în diverse sectoare ale economiei.  

e_sdg_icons-13Oamenii se confruntă cu impactul semnificativ al schimbărilor climatice, care includ din ce în ce mai multe evenimente meteorologice extreme. Emisiile de gaze cu efect de seră rezultate din activităţile oamenilor generează schimbări climatice și continuă să crească.  

TIC joacă un rol crucial în schimbul de informaţii climatice și meteorologice și în sistemele de prognoză și avertizare timpurie. TIC poate ajuta părţile interesate de schimbările climatice, care lucrează la nivel internaţional, naţional, sectorial și comunitar să își îmbunătăţească activităţile.

e_sdg_icons-14Apa de ploaie, apa potabilă, vremea, clima, zonele costiere, o mare parte din hrana noastră, și chiar și oxigenul din aerul pe care îl respirăm, sunt toate, în cele din urmă, furnizate și influenţate de mări și oceane.

TIC joacă deja un rol important în comunicarea eficientă a informaţiilor știinţifice legate de apă. Sistemele de informaţii geografice și teledetecţia oferă oportunităţi pentru monitorizarea apei și gestionarea durabilă a sistemelor marine și de coastă.

e_sdg_icons-15Defrișarea și deșertificarea – cauzate de activităţile omului și de schimbările climatice – reprezintă provocări majore pentru dezvoltarea durabilă și au afectat vieţile și modul de viaţă a milioane de oameni în lupta împotriva sărăciei.

Protejarea, conservarea și restaurarea ecosistemelor terestre nu se pot realiza fără informaţii exacte în timp real. Monitorizarea prin satelit furnizează date exacte la nivel global, în timp ce senzorii locali pot livra actualizări în timp real.  

e_sdg_icons-16sibilităţii de a apela la justiţie pentru toţi, și construirea unor instituţii eficiente și responsabile la toate nivelurile.

TIC poate juca un rol important în gestionarea crizelor, în ceea ce privește ajutorul umanitar și consolidarea păcii. Utilizarea tot mai mare a bazelor deschise de date de către guverne crește transparenţa, responsabilizează cetăţenii și ajută la gestionarea creșterii economice.

e_sdg_icons-17O agendă de succes a dezvoltării durabile necesită parteneriate între guverne, sectorul privat și societatea civilă construite pe principii și valori, o viziune comună și obiective comune care poziţionează planeta și locuitorii acesteia în centrul atenţiei.

Răspândirea TIC și a interconectivităţii globale are un potenţial ridicat de a accelera evoluţia umană, de a elimina decalajul digital și de a dezvolta societăţi ale cunoașterii prin îmbunătăţirea cooperării și coordonării internaţionale, promovarea transferului de tehnologie și stabilirea de parteneriate cu mai multe părţi interesate.