EGALITATE DE ȘANSE ȘI DIVERSITATE

Cadrul politicii privind ocuparea echitabilă a forţei de muncă Nediscriminarea, corectitudinea și integritatea la locul de muncă sunt fundamentale pentru Telekom Romania. Cadrul politicii noastre de muncă echitabilă, bazată pe respectarea drepturilor omului, se bazează pe:

  • Cadrul de reglementare din România și din UE, care interzice exploatarea copiilor ca forţă de muncă, utilizarea muncii forţate și implicarea tinerilor în locuri de muncă periculoase;
  • Iniţiativa Global Compact a Organizaţiei Naţiunilor Unite, la care Telekom Romania a aderat în 2015;
  • Codul de Conduită și Politica privind Relaţiile dintre Angajaţi și Relaţiile de Muncă ale Telekom Romania, care recunosc în mod explicit libertatea de asociere și dreptul de a participa la acorduri colective, în conformitate cu legislaţia naţională, și care interzic în mod expres discriminarea sau hărţuirea pe temei de vârstă, sex, religie, abilitate, provenienţă sau orientare sexuală.

Gestionarea datelor cu caracter personal se realizează în conformitate cu Codul de Conduită, elaborat în conformitate cu cadrul juridic naţional existent, în vederea asigurării protecţiei drepturilor omului

Nediscriminare, egalitate de șanse și diversitate

Principiul de bază al managementului resurselor umane în cadrul Telekom Romania este că toate deciziile și acţiunile legate de aspecte precum recrutarea, salariile, creșterea și dezvoltarea angajaţilor și încetarea contractelor sunt caracterizate de meritocraţie, transparenţă și nediscriminare. Codul nostru de Conduită este un ghid cadru pentru comportamentul tuturor angajaţilor. Acesta reafirmă angajamentul ostru ferm de a respecta legile și reglementările, obligaţiile specifice privind comportamentul etic care, împreună cu cele cinci Principii Esenţiale, susţin succesul nostru. Principiul nediscriminării se referă la sex, vârstă, religie, abilitate, origine și orientare sexuală. Am stabilit un mecanism de raportare internă pentru toate întrebările, preocupările sau plângerile legate de nediscriminare și toate principiile Codului de Conduită. Libertatea de asociere și contractele colective de muncă Respectăm întru totul legislaţia naţională privind munca, libertatea de asociere și contractele colective de muncă. Angajaţii noștri sunt organizaţi în sindicate reprezentative, acoperite 100% prin contracte colective de muncă. În anul 2015, în cadrul Telekom Romania Mobile Communications a luat fiinţă un sindicat al angajaţilor, dar nu au fost încheiate acorduri colective de muncă până la sfârşitul anului. Cu toate acestea, angajaţii noștri sunt acoperiţi de contracte individuale de muncă. Contractele colective de muncă din cadrul Telekom Romania Communications reglementează aspectele legate de salarizare, permise, beneficii, compensaţii și ore de lucru. Contractul colectiv de muncă în vigoare pentru perioada raportată acoperă perioada 01/03/2015 – 01/03/2016.

 

 

SALARIZARE SI COMPENSARE NEDISCRIMINATORIE

În cadrul companiei noastre nu se practică nicio distincţie sau diferenţiere de gen în ceea ce privește salarizarea si compensarea. Nivelul de salarizare este determinat de nivelul poziţiei deţinute, de performanţa la locul de muncă, de nivelul de educaţie, de informaţiile disponibile pe piaţă, în timp ce nivelul salariului minim este ajustat conform legii. Raportul privind remunerarea între bărbaţi și femei este de 1: 1.

 

Concediu pentru creșterea copilului

Telekom Romania asigură concediu pentru nașterea, creșterea și îngrijirea copilului. Concediul pentru creșterea copilului, care este considerat și plătit ca timp lucrat, este acordat mamelor sau taţilor imediat după terminarea concediului de maternitate. În 2015, în cadrul Telekom Romania Communications, 58 de femei și 11 bărbaţi au beneficiat de concediu pentru creșterea copilului În cadrul Telekom Romania Mobile Communications, 28 de femei și 1 bărbat au beneficiat de concediu pentru creșterea copilului. Toţi colegii noştri au folosit concediul pentru creșterea copilului la care aveau dreptul. Niciun angajat nu a demisionat în timpul concediul plătit pentru îngrijirea copilului, și toţi angajaţii noștri au revenit la îndatoririle lor normale.