PROFILUL RAPORTULUI

Fiind o companie de telecomunicaţii, lucrăm cu date și furnizăm infrastructura operaţională și tehnică necesară, care le permite să ajungă la destinaţie și să circule între oameni. Procesul de transmitere a datelor este unul tehnic, dar scopurile sale sunt profund umane, ajutându-i pe oameni să dea sens lumii din jurul lor prin obţinerea informaţiilor de care au nevoie, facilitând dialogul, susţinând procesele decizionale, permiţând oamenilor să își comunice gândurile, să își exprime sentimentele, să studieze și să își organizeze activităţile economice sau non-economice.
Comunicarea, stocarea și partajarea datelor și informaţiilor reprezintă un pilon esenţial al civilizaţiei noastre, permiţând unui număr mare de persoane să colaboreze în scopuri comune, prin împărtășirea și dezbaterea ideilor, pentru a elabora planuri și o viziune pentru ei înșiși, în același timp servind și societăţii în ansamblu.

Ne străduim să oferim servicii eficiente și relevante de comunicare și soluţii care să permită dezvoltarea durabilă a societăţii românești la fiecare nivel.

Obiectivele procesului nostru de raportare sunt:

  • O mai bună înţelegere a impactului afacerii noastre;
  • Contribuţia la un mediu de afaceri transparent în România;
  • Împărtășirea informaţiilor cu privire la performanţa și strategia noastră care vizează sustenabilitatea;
  • Implicarea în dialogul cu angajaţii și părţile interesate externe;
  • Exprimarea culturii și a viziunii noastre.

DE CE REDACTĂM UN RAPORT DE RESPONSABILITATE CORPORATIVĂ?

Ruxandra Vodă
Ruxandra Vodă
Director de Comunicare

Afacerea noastră facilitează comunicarea între oameni. Raportul nostru de responsabilitate corporativă reprezintă o radiografie în timp și utilizăm această oportunitate pentru a analiza performanţa noastră în comparaţie cu planurile și principiile noastre, pentru a-i implica pe angajaţii noștri și pentru a împărtăși realizările și planurile noastre de viitor.

Sustenabilitatea este una dintre cele mai dificile aspecte ale activităţii noastre. Necesită timp, investiţii, experţi și colaborare inter-funcţională excelentă, iar raportul de sustenabilitate este tot acel efort uriaș, pus într-un număr de pagini, cu numeroase analize și fișe informative. De ce facem acest lucru?

Pentru că nu suntem singuri, ne desfășurăm activitatea în strânsă legătură cu oamenii, iar scopul nostru este să îmbunătăţim viaţa acestora. Prin includerea nevoilor și așteptărilor oamenilor, ne îmbunătăţim planurile noastre. Dialogul este un instrument benefic tuturor părţilor implicate, iar raportarea a ceea ce am întreprins în aria sustenabilităţii ne permite să obţinem răspunsuri pentru a merge mai departe. Ne străduim să facem acest ciclu de raportare mai rapid și totodată mai lin, în beneficiul consumatorilor și al companiei.

Florina Șerban Coordonator Senior Departamentul de Comunicare Internă, Evenimente Corporative & Responsabilitate Corporativă
Florina Şerban
Coordonator Senior Departamentul de Comunicare Internă, Evenimente Corporative & Responsabilitate Corporativă

Eu cred că responsabilitatea corporativă ar trebui să fie o parte integrantă a activităţii zilnice obișnuite. Orice angajat, la orice nivel, se confruntă cu situaţii în care trebuie să facă compromisuri și să-și aloce resursele limitate (timp, energie, bani). Orice decizie de la orice nivel în organizaţie ar trebui să echilibreze în mod natural și corespunzător preocupările pentru sustenabilitatea economică, ecologică și socială. Pentru a sprijini și a îmbunătăţi acest comportament, procesul nostru de comunicare internă are ca scop creșterea gradului de conștientizare a angajaţilor noștri, pentru a facilita contribuţia lor la punerea în aplicare a strategiei noastre de responsabilitate corporativă și oferirea unei platforme pentru implicare și dialog.

CADRUL DE RAPORTARE

CULTURA TRANSPARENŢEI

Raportul din 2015 este primul Raport de responsabilitate corporativă al Telekom Romania pentru operaţiunile comune ale Telekom Romania Communications S.A. și Telekom Romania Mobile Communications S.A. Este o expresie a culturii noastre de responsabilitate corporativă și, de asemenea, o parte a angajamentului grupurilor Deutsche Telekom și OTE către sustenabilitate și responsabilitatea în afaceri, întrucât ambele grupuri publică rapoarte anuale de sustenabilitate de mai bine de 10 ani. De asemenea, Telekom Romania Mobile Communications S.A. a publicat anterior trei rapoarte de responsabilitate corporativă conform cu cerinţele GRI, pentru anii 2010-2012.

PERIOADA DE RAPORTARE

Acest raport prezintă acţiunile, rezultatele, realizările și dificultăţile companiei în 2015 (ianuarie – decembrie) și reprezintă începutul unui ciclu de raportare periodică de 1 an, pe care ne propunem să îl urmăm în viitor. Acolo unde a fost relevant, am furnizat date istorice din ultimii doi ani.

ARIA DE APLICARE A RAPORTĂRII

Aria de aplicare al acestui raport cuprinde operaţiunile Telekom Romania Communications S.A. și Telekom Romania Mobile Communications S.A., în cadrul unei abordări integrate. Pe tot parcursul prezentului raport, termenii “TELEKOM ROMANIA”, “Companiile TELEKOM ROMANIA”, “Noi” sau “Companiile noastre” se referă atât la Telekom Romania Communications S.A. cât și la Telekom Romania Mobile Communications S.A. Toate referirile la plural se interpretează ca trimitere la TELEKOM ROMANIA. De asemenea, „Operaţiuni mobile” înseamnă serviciile de telecomunicaţii gestionate de Telekom Romania Mobile Communications S.A. și „Operaţiuni fixe” înseamnă serviciile conexe de telecomunicaţii administrate de Telekom Romania Communications S.A.
Pe parcursul acestui raport, acolo unde au fost disponibile, prezentăm date și fapte separate pentru cele două domenii de activitate. Ne-am confruntat cu o serie de date lipsă pe care nu leam
putut aborda în acest moment din cauza procesului de integrare.

ASIGURARE EXTERNĂ

Acest raport nu a fost verificat de către o companie de audit externă independentă. Opinia dumneavoastră despre acest raport este binevenită. Vă rugăm să ne trimiteţi părerile dumneavoastră la adresa de e-mail: csr@telekom.ro.
Divizia de Comunicare Telekom Romania

GHIDURI DE RAPORTARE

Structura Raportului nostru de responsabilitate corporativă a fost definită și realizată în conformitate cu opţiunea Core a standardului G4 al Iniţiativei de Raportare Globală (GRI). În definirea conţinutului raportului, am luat în considerare recomandarea Suplimentului GRI privind sectorul de servicii de telecomunicaţii, rezultatele evaluării proprii a materialităţii, obiectivele de dezvoltare durabilă (SDG) ale Naţiunilor Unite și Principiile iniţiativei „Global Compact” a Naţiunilor Unite.

 

GRI G4

Acest raport a fost elaborat în conformitate cu Liniile directoare GRI privind raportarea sustenabilităţii (G4 Core). Indexul GRI sintetizează modul în care am abordat toate cerinţele privind indicatorii și prezentarea de informaţii. De asemenea, am luat în considerare cadrul oferit de Suplimentul GRI privind sectorul telecomunicaţiilor pentru a prezenta modul în care abordăm teme specifice industriei.

 

Cadrul SDG al ONU

Pe baza înţelegerii noastre actuale a contribuţiei sectorului TIC la realizarea SDG (Sustainable Development Goals) -obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU, prezentăm eforturile și activităţile noastre spre realizarea obiectivelor. Acestea sunt marcate direct în text sau rezumate în matricele SDG ONU specifice care însoţesc capitolele.

 

UN Global Compact

The Global Compact

Raportul nostru este în conformitate cu angajamentele noastre în cadrul Global Compact al ONU. Am folosit acest cadru pentru a proiecta și implementa strategia noastră de responsabilitate corporativă și am încorporat în raport acţiunile pe care le-am implementat și rezultatele pe care le-am obţinut în vederea îndeplinirii angajamentelor.

 

Analiza materialităţii

Acordăm prioritate procesului nostru de strategie și de raportare pe baza rezultatelor analizei materialităţii pe care o realizăm periodic. Pentru ciclul de raportare actual, ne-am actualizat evaluarea materialităţii, prin realizarea unui dialog amplu cu peste 150 de reprezentanţi ai părţilor interesate interne și externe, cu privire la aspectele de sustenabilitate ale sectorului TIC în România.